www.zaldev.nl

Zaldev.nl

Zalig de Vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden

vorigevolgende
Home

De Veiligheid uit God

Wat wordt hier besproken?


  • De Knecht des Heren brengt de kudde van de Vader in veiligheid,

  • De komst van de Here,

  • Voor wie komt de Here?.

De Veiligheid uit God

Met de veiligheid wordt hier niet bedoeld, de veiligheid zoals mensen of organisaties ons bieden , doch veiligheid uit en door de Here God.
De Knecht des Heren komt spoedig om de kudde waarop zijn Vader zo trots is, veilig te stellen voor altijd. De stal waar ze onder worden gebracht, daar zal de zon de schapen niet verbranden. De schaduw van de Vader is de burcht ter bescherming. Daar zal de wolf hen niet kunnen grijpen om te doden.
Zo veilig is die schuilplaats.

Want wat staat in de bijbel geschreven:
Want Gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met HEM verschijnen in heerlijkheid.


Aantekening:
gestorven of sterven = Dit geschiedt door gebed en daarbij behorende waterdoop.
Verschijnen = Terug keer op de vernieuwde aarde na wederom geboorte.
Kol.3:3 en 4.

De Here is mijn Herder, Mij ontbreekt niets.
psalm 23


Een veilige schuilplaats is de Almachtige God voor zijn gunstgenoten, dat zijn alle mensen, die zijn geboden respecteren, bewaren en toepassen in hun leven.

De komst van de Here

De komst is zekerheid.
De Here, de Verlosser van de gelovigen en de vernietiger van alle kwaad, komt spoedig om te voltooien wat Hij beloofd heeft.
Allen die geloofd hebben, zullen verlost worden van het sterfelijke lichamen en ze zullen zijn heerlijkheid ingaan. Iedereen zal de waarachtigheid van zijn macht appreciëren en mee vervuld worden. De rust waarnaar de mensen altijd verlangd hebben, zullen ze nu vinden, zoals hieronder geciteerd wordt.


Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn Koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid.
Jes.9:6.

En in haar(dat is de vernieuwde aarde) zal niets onreins(dat zijn duivels en hun trawanten) binnenkomen, en niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek van het Lam. Dit is de nieuwe aarde, de woonplaats van de in Christus gedoopten.
Aantekening: In het boek van het lam staan de namen van allen die gedoopt zijn..

De geestelijke Veiligheid

Voor de geestelijke veiligheid bestaan er geen aardse organisaties waar u zich kan verzekeren. Want u hebt niet te doen met aardse vijanden. De vijanden van de mens zijn geesten. En deze geesten kunnen wij niet waarnemen met onze zintuigen. Gods woord openbaart ons deze geesten. Het komt hierop neer dat Hij ze kent en ons bekend maakt dat ze aanwezig zijn, hoe ze aanvallen en welke schade ze aanrichten.
Daar naast hebben wij geen wapens om hen de bestrijden. De Here God, die de mens liefheeft, biedt zich aan om ons te beschermen. Het klinkt als een verhaal of vrees aan te jagen, doch dat is het niet. Het is reëel aanwezig. God ziet het en waarschuwt ons.Ef6:10.

Het eeuwige leven is beschikbaar voor iedereen in Jezus Christus door geloof

Vervolg Veiligheid uit God

De Knecht des Heren

Joh.14:2 en3:

IK ga heen om u plaats te bereiden, en wanneer IK heen gegaan ben, en u plaats bereid heb, kom IK weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar IK ben.


Hand.1:10 en 11:

En toen zij(Discipelen van Jezus) naar de hemel staarden, terwijl HIJ(CHRISTUS JEZUS) heenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen,die ook zeiden: "Gallieese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen"

Mat.14:42 en 44:

Waak dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.Mat.14:42

Want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen.Mat.14:44.

De Knecht des Heren komt spoedig terug om zijn deel van de rijkdom veilig te stellen
Rijkdom, dat zijn Vader Hem gegeven heeft nadat Hij het vereiste offerande met succes had volbracht.

Voor wie komt de Here?

De komst der Here is voor allen die in Gods gehoorzaamheid leven, volgens zijn woord in de bijbel.

Lees de volgende teksten:

Titus 3:1 en 2.

1 Herinner de gelovigen eraan dat zij de overheid en het gezag moeten gehoorzamen; zij moeten altijd bereid zijn goed en eerlijk werk te doen.
2 Zij mogen van niemand kwaadspreken en geen ruzie zoeken, maar moeten voor iedereen vriendelijk en mild zijn.

2Tim2:19b

De Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid.

2Tim.4:18

18 De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

1Tess.4:16 en 17

16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.
17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

Jezus komt spoedig.

Mat.24:36-39

36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.
37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,
39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Wat heeft een mens nodig?

Dit heeft iedereen nodig, ongeacht zijn cultuur, religie, afkomst of huidskleur:
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

eifeltoren Parijs

Eifeltoren te Parijs


Back to top